LEGISLATION AND USEFUL LINKS

- Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas (Žin., 2007, Nr. 85-3430); 2011, Nr. 16 - 767

- Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 57-2720)

- Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas Nr. X-1606  (Žin. 2008, Nr. 76-3000)

- Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. D1-12 (Žin. 2010, Nr. 5-200)

- Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo  Nr. 1746 (Žin., 2010, Nr. 146-7486)

- Įsakymas Dėl baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų Nr.( Nr. 4-499/D1-556)

- Įsakymas Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkas patvirtinimo Nr. D1-47 (Žin. 2009, Nr. 17-672)

- Įsakymas Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos patvirtinimo D1-462 (Žin. 2006, Nr. 111-4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 36-1315; 2008, Nr. 83-3317; 2009, Nr. 147-6609; 2010, Nr. 61-3019)

- Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2003, Nr. 17-745; 2008, Nr. 86-3439)

- Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr.65-2598), pakeitimai Žin.: 2010, Nr.36-1737; 2011, Nr. 16-769

- LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas Nr.ADM (Aktuali redakcija nuo 2013-05-07)

- LR aplinkos ministro patvirtintas Apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašas Nr. D1-398.Žin.: 2008,Nr. 89-3566 - įsigaliojo nuo 2009-01-01, pakeitimai Žin.: 2010, Nr. 36-1738. Įsigalioja nuo 2010-05-01.

- LR aplinkos ministro patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr.65-2598), pakeitimai Žin.: 2011, Nr. 16-770)

- LR Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111; 2008, Nr. 76-2999, Nr. 81-3180; 2009, Nr. 154-6961; Naujausia redakcija 2011, Nr. 11-1324, Naujausia redakcija 2012)

- LR Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-4461, 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461; 2008, Nr. 26-942, Nr. 55-2109, Nr. 67-2541); naujausia redakcija 2011 Nr. 57-2721

- LR Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės Nr. D1-291. (Žin.: 2009, Nr. 65-2599; 2010, Nr. 36-1739; 2011, Nr. 16-769)

- LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Nr. VIII-1183. (2009-05-12. Pakeitimo įstatymas Nr. XI-254 Žin.: 2009, Nr. 61-2104)

- LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-517. Aktuali redakcija nuo 2012-01-10.

- LR Vyriausybės Nutarimas Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007-2012 metų užduočių patvirtinimo Nr. 1168. (Žin.: 2011, Nr. 165-7864 - įsigaliojo nuo 2012-12-31)

- Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka (Žin.: 2008, Nr. 79-3140 ; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 49-2411)

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. Žin.: 2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr.78-2761, 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010, Nr. 53-2622; 2010, Nr. 79-4114; 2010, Nr. 91-4863; 2011, Nr. 28-135)

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (parengta įvertinus direktyvas 67/548/EEC IR 1999/45/EC) Lietuvos Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196; Nr. 141-5095; 2007 Nr. 22- 849, 2008, Nr. 66-2517; 2009 Nr. 157-7112, 2010, Nr. 62-3081)

- Valstybinis strateginis planas Nr. 519. (Žin.: 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003; Nauja redakcija 2009, Nr. 57-2236 Aktuali redakcija nuo 2010-12-15)

 

WASTE MANAGEMENT REGULATIONS AND LEGISLATIVE CHANGES YOU CAN FIND:

http://www.am.lt/VI/index.php#a/5062

 

USEFUL LINKS:

- Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
- The Environmental Protection Agency